Algemene voorwaarden

van Romar-Voss B.V. en Romar-Voss Floor Systems B.V., hierna ieder afzonderlijk: ”Romar-Voss”, gevestigd en kantoor houdende te Nederland, 6088 BP Roggel, aan de Bevelantstraat 5.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, van Romar-Voss met een derde, hierna: “afnemer”.

1.2. Algemene of specifieke door afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door Romar-Voss niet aanvaard.

Artikel 2. Offertes en prijzen

2.1. Offertes door of vanwege Romar-Voss gedaan zijn vrijblijvend.

2.2. Prijzen, uitvoeringen en dergelijke in drukwerken zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Romar-Voss derhalve niet. Aan uitingen over het product in brochures of reclamedrukwerk, of aan monsters die door Romar-Voss aan afnemer worden verstrekt, kunnen geen rechten jegens Romar-Voss ontleend worden.

2.3. Alle prijzen zijn netto en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen.

2.4. Indien na aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een kostprijsbepalende factor een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is Romar-Voss gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Overeenkomsten komen eerst na schriftelijke bevestiging van Romar-Voss tot stand, of zodra Romar-Voss tot levering overgaat.

3.2. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst zijn van kracht voor zover schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Levertijden/Levering

4.1. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering en is nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, verplicht Romar-Voss nimmer tot vergoeding van schade door afnemer of een derde geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van Romar-Voss of haar bedrijfsleiding.

4.3. De door Romar-Voss geleverde goederen mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een geringe afwijking in de kleurstelling hebben van maximaal Δ (delta) E 2,5 van de op de offerte en/of bijgeleverde productinformatie vermelde kleurstelling. Een afwijking van de kleurstelling van de geleverde goederen, binnen de genoemde afwijkingtoleranties, geven afnemer geen recht de gekochte goederen niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde goederen.

4.4. Indien afnemer weigert de geleverde zaken in ontvangst te nemen, komen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van afnemer.

4.5. Romar-Voss is te allen tijde gerechtigd deelleveringen uit te voeren.

Artikel 5. Betaling en verzuim

5.1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na levering en uitsluitend op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen zijn alle kosten, vallende op de betaling, voor rekening van afnemer.

5.2. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn geschiedt, is afnemer in verzuim en is hij vertragingsrente van 1% per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, van het factuurbedrag, respectievelijk van het nog niet betaalde gedeelte van het factuurbedrag verschuldigd.

5.3. De door afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als afnemer een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.

5.4. Afnemer wordt geacht in verzuim te zijn met de betaling, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, indien afnemer overlijdt, onder curatele wordt gesteld, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede indien een derdenbeslag op zijn vermogen of een deel daarvan wordt gelegd.

5.5. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, die Romar-Voss moet maken als gevolg van het verzuim van afnemer, zijn voor rekening van afnemer. In het geval afnemer een rechtspersoon is dan wel een natuurlijk persoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zijn de door afnemer te betalen buitengerechtelijke kosten, ter keuze van Romar-Voss, ofwel gelijk aan de werkelijke kosten, ofwel een bedrag ter hoogte van 15% over de openstaande hoofdsom, vermeerderd met de daarover verschuldigde vertragingsrente, met een minimum van €250,00. In het geval afnemer een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.6. Romar-Voss is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van afnemer te verlangen alvorens tot levering over te gaan. Indien afnemer met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, is Romar-Voss gerechtigd haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten, althans niet uit te voeren, onverminderd het recht van Romar-Voss op vergoeding van alle schade, kosten en rente door afnemer.

Artikel 6. Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Romar-Voss geen invloed kan uitoefenen en waardoor Romar-Voss niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt ook verstaan stakingen van andere bedrijven dan Romar-Voss, wilde stakingen of politieke stakingen binnen het bedrijf van Romar-Voss, epidemie, pandemie, extreme weersomstandigheden, brand, ontploffingen, een gebrek aan de benodigde grondstoffen, ingrediënten of producten en andere, voor de nakoming van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, evenals stagnatie bij (toe)leveranciers of derden waarvan Romar-Voss afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

6.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Romar-Voss opgeschort. Indien Romar-Voss haar verplichtingen door overmacht langer dan 3 maanden niet kan nakomen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.3. Indien Romar-Voss bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van de door Romar-Voss geleverde goederen gaat eerst op afnemer over nadat deze aan Romar-Voss alles heeft voldaan wat aan Romar-Voss ter zake van de levering van die goederen - daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele rente en kosten - verschuldigd is. Indien afnemer in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde, dient zij Romar-Voss in staat te stellen tot het terugnemen van de goederen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 250,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat de afnemer één dezer verplichtingen niet nakomt.

7.2. Het is afnemer niet toegestaan de met het eigendomsvoorbehoud belaste goederen te vervreemden, te verbruiken, te vermengen dan wel zodanig te handelen, dat deze goederen niet meer als door Romar-Voss geleverde goederen traceerbaar zijn.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

Afnemer zal de intellectuele eigendomsrechten van Romar-Voss, met betrekking tot de van Romar-Voss gekochte goederen en de door Romar-Voss verstrekte documentatie (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door Romar-Voss gegeven instructies. Voor zover afnemer constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is afnemer gehouden Romar-Voss daarvan direct op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Reclames

9.1. De controle op de hoeveelheid, alsmede op de kwaliteit van de goederen en/of afwijkingen van de specificaties van de geleverde bestelling, berust bij afnemer.

9.2. De hoeveelheid van de geleverde goederen, aangegeven op de vrachtbrief, afleveringsbon, of ieder voor dat doel gewaarmerkt document, wordt als juist erkend, tenzij manco's terstond door afnemer op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde manco's dienen binnen vijf werkdagen na aflevering gedetailleerd schriftelijk aan Romar-Voss te worden bevestigd.

9.3. Reclames omtrent de kwaliteit van de goederen en/of afwijkingen van de specificaties dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk door afnemer bij Romar-Voss te worden ingediend onder vermelding van het artikel en de aard van de klacht. Niet zichtbare gebreken dienen binnen één werkdag na ontdekking schriftelijk bij Romar-Voss te worden gemeld. Bij reclames dient afnemer Romar-Voss in staat te stellen de gereclameerde goederen in ongewijzigde toestand te inspecteren, bij gebreke waarvan het recht op reclame komt te vervallen.

9.4. Reclames over facturen moeten uiterlijk binnen vijf werkdagen aan Romar-Voss gemeld worden.

9.5. Na het verstrijken van de in lid 2 t/m 4 genoemde termijnen wordt afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen te hebben goedgekeurd.

9.6. Indien de reclame over de levering gegrond is worden de goederen, naar keuze van Romar-Voss, gecrediteerd of vervangen.

9.7. Reclames geven afnemer geen recht tot de opschorting van enige aan Romar-Voss verschuldigde prestatie, tenzij de geleverde zaken in het geheel niet beantwoorden aan de overeenkomst. Compensatie door afnemer is nimmer toegestaan.

9.8. Geleverde goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Romar-Voss worden geretourneerd.

Artikel 10. Herroepingsrecht

10.1. Indien sprake is van koop op afstand aan een consument, dan heeft laatstgenoemde het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de geleverde goederen. Als consument wordt aangemerkt de afnemer, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

10.2. De consument is verplicht om gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de geleverde goederen en de verpakking. Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt zal de consument de goederen in originele staat en verpakking aan Romar-Voss retourneren, in overeenstemming met de door Romar-Voss verstrekte instructies.

10.3. De kosten van retourzending komen voor rekening van de consument. Eventuele door de consument gedane betalingen worden uiterlijk binnen 30 dagen na de retourzending of de ontbinding van de overeenkomst door Romar-Voss terugbetaald.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Romar-Voss of haar bedrijfsleiding of in het geval sprake is van productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6: 185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, is Romar-Voss nimmer aansprakelijk voor enige schade van afnemer, direct of indirect, uit welke hoofde of van welke aard dan ook.

11.2. Romar-Voss is eveneens nimmer aansprakelijk indien gebreken aan de geleverde goederen het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de door Romar-Voss verstrekte en/of op de bijgevoegde documentatie vermelde instructies en voorschriften waarmee, indien het door Romar-Voss geleverde vloersystemen betreft, onder meer, doch niet uitsluitend wordt bedoeld:

  • het niet in acht nemen van voldoende doorhardingstijd van de vloeren voor ingebruikname;

  • het reinigen van de vloeren met agressieve middelen;

  • het te zwaar belasten en/of bewerken met vallende, scherpe en/of harde voorwerpen, harde stoel- of tafelpoten en/of hoge hakken;

  • de blootstelling aan continue waterbelasting en rubber;

  • het niet gebruiken van beschermmiddelen, zoals viltjes onder meubels en deurmatten;

  • het niet regelmatig plegen van onderhoud ter voorkoming van beschadiging door de inwerking van zand en vuil;

  • schade die is veroorzaakt of verband houdt met oneffenheden of andere gebreken in de onderliggende vloerconstructies, de dekvloer of de omliggende wanden;

  • verkleuring ten gevolge van het gebruik van de als bindmiddel gebruikte kunstharsen.

11.3 Romar-Voss is voorts niet aansprakelijk indien de goederen in een gewijzigde verpakking zijn verpakt, dan wel in een andere staat dan de originele door afnemer zijn doorverkocht of verstrekt.

11.4 Indien Romar-Voss aansprakelijk wordt geacht voor enige door afnemer geleden schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Romar-Voss in het onderhavige geval zal uitkeren.

11.5. Indien Romar-Voss aansprakelijk is en de aansprakelijkheidsverzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Romar-Voss beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 12. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van afnemer uit welke hoofde ook jegens Romar-Voss in ieder geval na één jaar na het moment waarop afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13. Geschillen/toepasselijk recht

13.1. Op alle, onder deze voorwaarden aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2. De Rechtbank Limburg is bevoegd, dan wel naar keuze van Romar-Voss, de volgens de gewone competentieregels bevoegde Rechter.

Artikel 14. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter of een dwingendrechtelijke wetsbepaling op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 15. Wijzigingen, vindplaats en uitleg van de algemene voorwaarden

15.1. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Limburg, Nederland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

15.2. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse taal beschikbaar. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, is de tekst van de Nederlandstalige versie bindend.