Privacy statement

AVG

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij informeren jou daarom graag over onze privacy statement. We hebben deze verklaring aangepast vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG).

Deze privacyverklaring informeert jou onder andere over:

De gegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.
Deze verklaring geldt automatisch vanaf 21-6-2018. Je hoeft hier verder niets voor te doen.

Staat jouw e-mailadres op onze e-maillijst?

Staat jouw e-mailadres op onze mailinglijst omdat je klant bent (geweest) en wil je dit niet meer?
Geen probleem. Onder de mailing staat een afmeldmogelijkheid. Hiervoor is geen excuus nodig. Via bovengenoemd e-mailadres brengen wij jou persoonlijk op de hoogte van ontwikkelingen binnen onze organisatie en ons productassortiment.

Klanten, leveranciers en andere opdrachtgevers

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers. Graag maken wij onze klanten, leveranciers en andere opdrachtgevers erop attent dat wij de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, worden verzameld en gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met jouw organisatie te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Ben je een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij jouw gegevens om jou een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor jou te kunnen verrichten, te kunnen factureren en vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Ben je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn jouw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om jou te kunnen informeren aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling te kunnen plaatsen, facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Niemand is verplicht om aan ons persoonsgegevens te verstrekken. Als je besluit deze gegevens niet aan ons te verstrekken, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden. In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van een externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar jouw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Jouw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van deze serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden jouw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing. Als je regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om jou in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en jou hier eventueel een aanbieding voor doen. Wij hebben bij het gebruik van jouw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij een reclamemailing sturen, is er de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd, maar je geen klant bij ons bent geworden, zullen wij, op verzoek, de persoonsgegevens verwijderen. Ook indien wij een offerte van jouw kant hebben ontvangen, maar wij geen klant zijn geworden, zullen wij op verzoek de persoonsgegevens verwijderen. Ben je wel klant bij ons geworden of wij bij jou, dan zullen wij de verstrekte persoonsgegevens minimaal bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij, indien hierom wordt verzocht, de persoonsgegevens verwijderen.

Overige zakelijke relaties

Verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van zakelijke relaties.
Graag maken wij jou erop attent dat wij de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zullen verzamelen en gebruiken omdat hier toestemming voor is gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens.

Ben je een relatie van ons, dan gebruiken wij jouw gegevens om contact op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

Niemand is verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als er geen of onvoldoende persoonsgegevens worden verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven. De gegevens worden twee jaar na het laatste contact verwijderd.

Wij maken daarnaast gebruik van een externe serverruimte voor de opslag van (delen van) ons contactenbestand. Bent je een relatie van ons, dan maken jouw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Deze persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van de serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruikmaken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden de persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst, mits hiervoor toestemming is gegeven.

Jouw rechten

Eenieder heeft het recht om ons te vragen om de eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van jouw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast bestaat het recht om te vragen om persoonsgegevens te wissen of het gebruik van persoonsgegevens te beperken. Ook kan er bij ons bezwaar worden gemaakt tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens of een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kan worden verzocht om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om deze rechten te kunnen uitoefenen, graag melden bij:

Romar-Voss Composites & Floor Systems
t.a.v. R. Schoeren
Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel
T: +31 (0)475 49 10 19
E: rschoeren@romar-voss.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, kun je uiteraard contact met ons opnemen.